Amgen Binding Corporate Rules (BCRs) are internal rules that Amgen implemented to allow compliant transfers of personal data within the Amgen group in accordance with the EU Directive. 

In June 2016, Amgen BCRs were approved by the EEA Data Protection Authorities (DPAs) led by the CNIL, the French DPA, after Amgen demonstrated that it had adequate processes and safeguards in place  protecting personal data throughout the organization.

Amgen entities, regardless of their location in the world, are committed to protecting all personal data entrusted to Amgen by any individual (e.g. Amgen's employees, healthcare professionals, clinical trial participants, patients, individual vendors, web users).

Amgen BCRs play an important role in enabling Amgen to conduct business ethically and ensuring compliance with the relevant laws and regulations while supporting Amgen's mission to serve patients.  

To read our Binding Corporate Rules, please click below.


Complaint

If you believe that your personal information has been processed in violation of the BCRs, please:

  • File a complaint with the Amgen Privacy office by sending an email to: privacyoffice@amgen.com (We will investigate your complaint according to our internal complaint mechanism described in our BCRs); and/or
  • Lodge a complaint with the data protection authority or with the courts located in the regulated country where your personal information was collected.

Závazná podniková pravidla společnosti Amgen (Binding Corporate Rules, BCR) jsou interní pravidla, která společnost Amgen zavedla, aby zajistila předávání osobních údajů v rámci skupiny Amgen v souladu se směrnicí EU. V červnu 2016 byla tato pravidla schválena orgány EHP pro ochranu osobních údajů pod vedením francouzského orgánu pro ochranu osobních údajů CNIL poté, co společnost Amgen prokázala, že uplatňuje dostatečné postupy a záruky, které chrání osobní údaje v celé organizaci. Subjekty společnosti Amgen bez ohledu na to, v které zemi se nacházejí, jsou povinny chránit všechny osobní údaje, které společnost Amgen získá od jakékoli osoby (např. od svých zaměstnanců, zdravotnických pracovníků, účastníků klinických hodnocení, pacientů, jednotlivých prodejců nebo uživatelů webu).

Tato závazná podniková pravidla hrají důležitou roli v tom, že umožňují společnosti Amgen dodržovat etické normy při podnikání, zajišťují dodržování příslušných právních předpisů a současně podporují její poslání sloužit pacientům. Chcete-li si přečíst naše závazná podniková pravidla, klikněte níže.


Stížnosti

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu se závaznými podnikovými pravidly, máte tyto možnosti:

  • Zaslat oddělení společnosti Amgen pro ochranu osobních údajů stížnost na e-mailovou adresu privacyoffice@amgen.com (vaši stížnost prošetříme na základě interních mechanismů pro vyřizování stížností popsaných v našich závazných podnikových pravidlech).
  • Podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu v zemi, na kterou se pravidla vztahují a ve které byly vaše osobní údaje získány.

 

Záväzné podnikové pravidlá (BCR) spoločnosti Amgen sú zavedené interné pravidlá, ktoré umožňujú prevody osobných údajov v rámci skupiny Amgen v súlade so smernicou EÚ.

V júni 2016 úrady pre ochranu údajov EHP prijali pravidlá BCR spoločnosti Amgen na čele s francúzskym úradom DPA po tom, ako spoločnosť Amgen preukázala, že má zavedené primerané postupy a bezpečnostné prvky na ochranu osobných údajov v rámci celej organizácie.

Subjekty spoločnosti Amgen bez ohľadu na ich miesto na svete sú zaviazané chrániť všetky osobné údaje, ktoré zverili spoločnosti Amgen jednotlivci (napr. zamestnanci spoločnosti Amgen, zdravotnícki pracovníci, účastníci klinických skúšaní, pacienti, jednotliví predajcovia, weboví používatelia).

Pravidlá BCR majú dôležitú úlohu v tom, že umožňujú spoločnosti Amgen podnikať eticky a zaisťovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov a nariadení a zároveň podporujú poslanie spoločnosti Amgen slúžiť pacientom. Ak si chcete prečítať záväzné podnikové pravidlá, kliknite ďalej.


Sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s pravidlami BCR:

  • predložte sťažnosť úradu pre ochranu údajov spoločnosti Amgen zaslaním e-mailu na adresu: privacyoffice@amgen.com (vašu sťažnosť vyšetríme podľa nášho interného mechanizmu pre sťažnosti, ktorý je opísaný v našich pravidlách BCR) a/alebo:
  • podajte sťažnosť úradu pre ochranu údajov alebo súdom nachádzajúcim sa v regulovanej krajine, kde sa vaše osobné údaje zhromažďujú.